Erik van Rhee Lichttechniek

                                                   EvR Evenementen Ondersteuning

Algemene voorwaarden Erik van Rhee Lichttechniek

 

 

Algemene Voorwaarden van Erik van Rhee Lichttechniek 
 
Bovenstaand bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 14068258  
en bij de Belastingdienst met het BTW-nr. NL001817624B22
Erik van Rhee Lichttechniek werkt ook onder de handelsnamen Larp-Porto.nl, EvR Event Support en EvR Evenementen Ondersteuning.

 
Op verzoek sturen wij u de voorwaarden toe op papier. 
 
 Artikel 1 - Algemeen  
 

 1. Waar in deze voorwaarden sprake is van de volgende begrippen, wordt daaronder verstaan:  
  Verhuurder/Verkoper/Opdrachtnemer: Erik van Rhee Lichttechniek.  
  Opdrachtgever: natuurlijke- of rechtspersoon die Erik van Rhee Lichttechniek, tegen vooraf overeengekomen afspraken, opdracht(en) verstrekt.  
  Huurder: natuurlijke- of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van Erik van Rhee Lichttechniek.  
  Koper: natuurlijke- of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur koopt van Erik van Rhee Lichttechniek.  
  Wederpartij: natuurlijke- of rechtspersoon die met Erik van Rhee Lichttechniek een overeenkomstheeft afgesloten of wenst te sluiten, of aan wie Erik van Rhee Lichttechniek een aanbieding doet.  
  Opdracht/Aanverwante diensten: diensten, welke worden verricht door Erik van Rhee Lichttechniek, betreffende alle theatertechnische werkzaamheden in de breedste zin van het woord.  
  Gehuurde: apparatuur welke door Erik van Rhee Lichttechniek in het kader van een huurovereenkomst aan de wederpartij wordt verhuurd.  
  Apparatuur: de licht-, video-, geluids- en overige apparatuur, aangeboden voor verhuur en/of verkoop door Erik van Rhee Lichttechniek.  
  Overeenkomst: overeenkomst tussen Erik van Rhee Lichttechniek en haar wederpartij, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.  
 1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle met Erik van Rhee Lichttechniek gesloten overeenkomsten en daarmee verband houdende onderhandelingen, offertes,
  orderbevestigingen en leveranties, betreffende de verkoop en verhuur van apparatuur en de levering van aanverwante diensten.  
 1. De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van de kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van de opdrachtnemer.  
 1. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van en/of aanvaarding door Erik van Rhee Lichttechniek, hetgeen dan,
  tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.  
 1. Indien enige bepalingen van deze voorwaarden niet geldig is, om welke reden dan ook, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht,
  terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking overeenkomt met voornoemde bepaling.  

 

Artikel 2– Prijzen 
 
 
Alle prijzen van Erik van Rhee Lichttechniek zijn exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, kosten van verpakking, in- en uitladen, vervoer en/of verzekeringen, tenzij anders vermeld of tussen partijen nader overeengekomen.  

De prijzen inclusief BTW worden altijd duidelijk vermeld.
 
Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen en valutawaarden een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is Erik van Rhee Lichttechniek gerechtigd de overeenkomst prijs dienovereenkomstig te verhogen.  
 

Artikel 3 – Opdrachten 
 
 
De opdrachten, die door opdrachtgever en Erik van Rhee Lichttechniek telefonisch, per e-mail, mondeling of schriftelijk, overeengekomen zijn, zijn bindend voor beide partijen in de zin der wet. Erik van Rhee Lichttechniek is verplicht de overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren, waarbij de opdrachtgever verplicht is tot het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bovendien dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een veilige arbeidsomgeving, binnen de vastgestelde wettelijke normen.  
Erik van Rhee Lichttechniek kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, diefstal of inbeslagname van installaties/apparatuur van derden, tenzij grove nalatigheid bewezen is.  
Dit geldt ook bij evt. transport van apparatuur.  
De opdrachtgever is verplicht zich daartoe maximaal te verzekeren.  
 

Artikel 4 – Betalingscondities 
 
 
Erik van Rhee Lichttechniek zal de verrichte werkzaamheden binnen een redelijke tijd factureren, conform de overeengekomen tarieven/kostenvergoedingen.

Normaalgesproken zal dit binnen 10 dagen na het uitvoeren van de opdracht(en) zijn. Hierbij verplicht de opdrachtgever/wederpartij zich de rekening te voldoen binnen de gestelde termijnen,

welke zijn vastgelegd op 30 dagen na factuurdatum.

 

Mocht de opdrachtgever/wederpartij onverhoopt in gebreke blijven, dan zal Erik van Rhee Lichttechniek de volgende procedure volgen.

 1. Na de 1e aanmaning/herinnering heeft opdrachtgever/wederpartij 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen zonder verdere kosten.  
 1. Blijft opdrachtgever/wederpartij ook na deze termijn in gebreke, dan is Erik van Rhee Lichttechniek gerechtigd het factuurbedrag met 10% te verhogen, met een minimum van € 25,--.
  Erik van Rhee Lichttechniek zal de opdrachtgever/wederpartij hiervan in kennis stellen middels een verhoogde factuur, waarin tevens de laatste termijn van betaling wordt aangegeven. Deze termijn bedraagt 7 dagen.  
 1. Blijft de opdrachtgever/wederpartij wederom in gebreke, dan is Erik van Rhee Lichttechniek gerechtigd de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso aan te bieden.
  De kosten worden dan verhoogd met 15% van het factuurbedrag + de wettelijk vastgestelde rente vanaf deze datum als zijnde buitengerechtelijke kosten.  
 1. Blijft opdrachtgever/wederpartij wederom in gebreke binnen de gestelde termijnen, dan is Erik van Rhee Lichttechniek gerechtigd over te gaan tot gerechtelijke incasso zonder nadere berichtgeving.
  Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen verhaald worden op de opdrachtgever conform het Nederlands recht.  
 1. Reclamaties t.a.v. het gefactureerde dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk ingediend te worden. Later ingekomen reclamaties worden uitdrukkelijk uitgesloten.  
 1. Geschillen omtrent facturering ontslaan de opdrachtgever/wederpartij niet van de verplichting te voldoen aan de gestelde betalingstermijnen.  
  Opdrachtgever/wederpartij verplicht zich ten allen tijde tot betaling van het gefactureerd.  

 

 

Artikel 5 – Annuleringsbeding 
 
 
Indien de opdracht door onverwachte redenen van de zijde van Erik van Rhee Lichttechniek, zoals ziekte of andere dringende redenen geen doorgang kan vinden,
dan zal Erik van Rhee Lichttechniek, na overleg met de opdrachtgever/wederpartij, indien noodzakelijk een vervanger sturen, die de overeengekomen opdracht onder dezelfde voorwaarden kan uitvoeren.  
Erik van Rhee Lichttechniek dient opdrachtgever/wederpartij daaromtrent tijdig te informeren.  
Uitzondering op bovenstaande betreft de werkzaamheden waarvoor een PSE certificaat noodzakelijk is.

Gezien de schaarste van certificaathouders kan Erik van Rhee Lichttechniek niet garanderen dat er een vervanger gevonden wordt.

Erik van Rhee Lichttechniek kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. 
 
Indien de opdracht door opdrachtgever/wederpartij wordt geannuleerd, door annulering of verplaatsing dan is deze een vergoeding aan Erik van Rhee Lichttechniek verschuldigd.

 • Tot 6 weken voor aanvang overeenkomst: Geen vergoeding verschuldigd
 • Tot 4 weken voor aanvang overeenkomst: 20% van de overeengekomen huursom.
 • Tot 2 weken voor aanvang overeenkomst: 50% van de overeengekomen huursom.
 • Tot 1 week voor aanvang overeenomst: 75% van de overeengekomen huursom.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang overeenkomst is de volle overeengekomen huursom verschuldigd.
   

Artikel 6 – Opties 
 
Opdrachtgever/wederpartij kan een optie nemen op een boeking/overeenkomst.  
Erik van Rhee Lichttechniek verplicht zich de betreffende datum te reserveren tot maximaal 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht.

Bij andere potentiële opdrachten dient Erik van Rhee Lichttechniek de betreffende datum eerst aan te bieden aan de opdrachtgever/wederpartij, welke de optie geplaatst heeft en dus het eerste recht van boeking heeft.

Is de optie niet omgezet in een opdracht, dan is Erik van Rhee Lichttechniek gerechtigd bij het ingaan van deze periode, 14 dagen voorafgaand aan de datum, deze zonder nadere berichtgeving te annuleren.  
 
Ontbindende voorwaarden:  
Indien de opdrachtgever/wederpartij niet bereikbaar is, ongeacht de reden, vervalt de optie.

Erik van Rhee Lichttechniek dient dit schriftelijk, of door middel van e-mail, aan de opdrachtgever/wederpartij te melden met een termijn van 24 uur, waarin de opdrachtgever/wederpartij alsnog de optie om kan zetten in een opdracht.

De optie vervalt automatisch, zonder verdere kennisgeving, 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht.

Zowel opdrachtgever/wederpartij als Erik van Rhee Lichttechniek kunnen aan het plaatsen van een optie geen rechten ontlenen in de zin van vergoedingen/gemaakte kosten.  
 

Artikel 7 – Werktijden 

 1. De werkzaamheden kunnen zijn aangegaan voor een vaste dagprijs of op basis van een vastgestelde urenprijs.
  Bij een dagprijs wordt uitgegaan van gemiddeld 10 uur. Vanaf 10 uur zal iedere volgende 5 uur zal als dagdeel berekend worden.
 1. Een dagdeel, hetgeen minimaal 4 uur inhoudt, is het minimum waarvoor Erik van Rhee Lichttechniek geboekt kan worden. Beslaan de werkzaamheden minder, dan zal minimaal één dagdeel in rekening worden gebracht.
  Reisuren vallen buiten het dagdeel en worden apart berekend, waarbij het uitgangspunt van Erik van Rhee Lichttechniek een facturering van 50% van de daadwerkelijk gereisde uren is.
  De reiskosten bedragen de door de belastingdienst vastgestelde onbelaste vergoeding, tenzij anders overeengekomen.  
 1. Na maximaal 5 gewerkte uren heeft Erik van Rhee Lichttechniek recht op minimaal ½ uur pauze. Na maximaal 10 gewerkte uren hebben de werknemers van Erik van Rhee Lichttechniek recht op minimaal 1 uur werkonderbreking.  
 1. Beslaan de werkzaamheden meer dan 10 werkuren, dan is opdrachtgever gehouden een warme maaltijd ter beschikking te stellen.
  Erik van Rhee Lichttechniek kan in overleg zelf zorg dragen voor een warme maaltijd, waarvan de kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever.  
   

 

Artikel 8 – Offertes / totstandkoming overeenkomst 
 

 1. Alle door Erik van Rhee Lichttechniek gedane offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan tenzij in de offerte anders is vermeld.  
 1. Indien door Erik van Rhee Lichttechniek een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen Erik van Rhee Lichttechniek en haar wederpartij eerst tot stand na ontvangst door Erik van Rhee Lichttechniek van een door de wederpartij voor akkoord getekend exemplaar van die offerte.  
 1. 1arp-Porto.nl behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van Redenen te weigeren, dan wel deze eerst te accepteren na verstrekking door de wederpartij van afdoende zekerheden voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen.  
 1. Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van Erik van Rhee Lichttechniek, zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk door Erik van Rhee Lichttechniek zijn bevestigd.  
   

Artikel 9 – Huurperiode 
 
 
De apparatuur wordt verhuurd voor een (vooraf) bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van de verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terug komt in het magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.  
 
Artikel 10 – Verplichtingen huurder bij huurovereenkomsten 

 1. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Overeenkomstig dient de huurder de instructies van Erik van Rhee Lichttechniek of door Erik van Rhee Lichttechniek ingehuurde derden te gebruiken.  
 1. De huurder is verplicht Erik van Rhee Lichttechniek en haar ondergeschikten ten alle tijden toegang te verlenen tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt.  
 1. De huurder verbindt zich het gehuurde uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd op de daartoe geëigende plaats(en).  
 1. De huurder is niet gerechtigd het gehuurde aan derden (onder) te verhuren en/of in bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 1. De huurder is niet gerechtigd rechten voortvloeiende uit de  
  huurovereenkomst aan derden over te dragen, noch enig recht ten behoeve van derden op het gehuurde te vestigen.  
 1. De huurder is verplicht het gehuurde adequaat te doen verzekeren tegen de gebruikelijk risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging.
  Alle kosten voor deze schade of verzekering zijn voor rekening van de wederpartij.  
 1. De huurder is verplicht het gehuurde ingeval van transport adequaat te doen verzekeren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
  Het transport geschiedt voor rekening en risico van de huurder, ook indien het transport ingevolge de overeenkomst door Erik van Rhee Lichttechniek aan derden is opgedragen.  
 1. Tenzij schriftelijk is overeengekomen, kan de huurovereenkomst niet tussentijds worden beëindigd.  

 

Artikel 11 – Einde overeenkomst 
 
 
Erik van Rhee Lichttechniek is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:  

 

 1. Het faillissement van de opdrachtgever (=wederpartij) wordt aangevraagd, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt.  
 1. Beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de wederpartij wordt gelegd.  
 1. De wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.  
 1. De wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert.  
 1. De wederpartij de bedrijfsvoering staakt.  
 1. De wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt.  
 1. Mocht zich één dezer situaties voordoen, dan is de wederpartij terstond verplicht Erik van Rhee Lichttechniek hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het staat Erik van Rhee Lichttechniek dan vrij om óf de overeenkomst terstond te beëindigen óf alle gelden welke de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en/of verrichte diensten door Erik van Rhee Lichttechniek verschuldigd is, terstond op te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is.  
   

Artikel 12 - Consequenties einde huurovereenkomst 
 

 1. Uiterlijk op de laatste werkdag voor het einde van de huurovereenkomst dient de wederpartij de apparatuur aan het adres van Erik van Rhee Lichttechniek te retourneren.  
 1. Indien de apparatuur niet binnen de voorgaande gestelde termijn wordt geretourneerd is de wederpartij voor elke dag dat deze termijn wordt overschreden de volledige dagprijs voor huur van de apparatuur verschuldigd,
  onverminderd het recht van Erik van Rhee Lichttechniek op vergoeding van door Erik van Rhee Lichttechniek geleden  en nog te lijden schade ten gevolge van de te late retournering.  
 1. Erik van Rhee Lichttechniek zal onverwijld na ontvangst van de apparatuur inspecteren of de apparatuur naar haar inzicht in goede staat verkeert.  
   

Artikel 13 – Gebreken 
 

 1. De wederpartij is verplicht de apparatuur bij levering te inspecteren en eventuele gebreken en/of beschadigingen terstond, doch in ieder geval binnen 2 dagen na levering, onder nauwkeurige opgave van aard en gronden van de  
  klachten, te melden.  
 1. Bij gebreke van een tijdige melding ingevolge artikel 13.1 wordt Erik van Rhee Lichttechniek  
  geacht de apparatuur in goede staat te hebben geleverd.  
 1. Indien Erik van Rhee Lichttechniek de melding van de wederpartij gegrond acht, zal Erik van Rhee Lichttechniek  
  uitsluitend de ondeugdelijke onderdelen van de apparatuur vervangen, zonder dat de wederpartij recht kan doen gelden op enige vergoeding van schade.  

 

 

Artikel 14 – Borg 
 

 1. Ingeval Erik van Rhee Lichttechniek in het kader van een huurovereenkomst een borgsom ontvangt van de wederpartij staat het Erik van Rhee Lichttechniek vrij haar verplichtingen tot terugbetaling  
  van de borgsom te verrekenen met al hetgeen Erik van Rhee Lichttechniek op enig tijdstip van de wederpartij te vorderen heeft, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op zodanige verrekening.  
 1. Retourneren van de borg zal plaatsvinden nadat de wederpartij het gehuurde heeft geretourneerd en Erik van Rhee Lichttechniek niets meer van de wederpartij te vorderen heeft.  
   

Artikel 15 – Overmacht 
 

 1. Ingeval Erik van Rhee Lichttechniek door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen of de aanverwante diensten geheel of gedeeltelijk te verrichtten,
  is Erik van Rhee Lichttechniek gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
  zonder dat Erik van Rhee Lichttechniek gehouden is aan de wederpartij enige schade te vergoeden.  
 1. Onder gevallen van overmacht zijn inbegrepen alle omstandigheden waardoor Erik van Rhee Lichttechniek tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.  
 1. Indien de overmachtsituatie langer dan 7 dagen voortduurt heeft de wederpartij het recht de overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van 2 dagen.  
 1. Het opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen de reeds geleverde prestaties te betalen.  
 1. Indien door overmacht Erik van Rhee Lichttechniek niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan Erik van Rhee Lichttechniek nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade.  
  De opdrachtgever is verplicht zich daartoe maximaal te verzekeren.  
 1. Mocht onverhoopt de wederpartij de overmacht in twijfel trekken c.q. niet accepteren, waardoor de aansprakelijkheid ter discussie wordt gesteld, kan de hoogte van de claim nooit hoger zijn dan het factuurbedrag.  

 

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud 
 
 
Alle apparatuur blijft tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij aan Erik van Rhee Lichttechniek verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst en/of deze voorwaarden, waaronder vordering van Erik van Rhee Lichttechniek uit hoofde van de niet nakoming door de wederpartij van de overeenkomst, eigendom van Erik van Rhee Lichttechniek.  


Algemene voorwaarden Erik van Rhee Lichttechniek, 1 april 2018